Privacy AVG

Yoga en Coaching de Kempen, gevestigd aan Dooleg 46 
5541 GH Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yogaencoachingdekempen.nl
Dooleg 46
5541 GH Reusel
+31629167346
Marleen lavrijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga en Coaching de 
Kempen Hij/zij is te bereiken via info@yogaencoachingdekempen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga en Coaching de Kempen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt 
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie 
en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga en Coaching de Kempen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van jou:
- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yoga en Coaching de Kempen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga en Coaching de Kempen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden na beƫindiging van het contract nog twee jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga en Coaching de Kempen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
 voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yoga en Coaching de Kempen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Yoga en Coaching de Kempen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij 
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogaencoachingdekempen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou 
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Yoga en Coaching de Kempen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga en Coaching de Kempen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via info@yogaencoachingdekempen.nl